ผู้ช่วยอาจารย์

(ครูใหญ่ ) มงคล ๓  มงคลแดง – เงิน

ASSISTANT MASTER

(KRU YAI) MONGKOL 3 RED – SILVER MONGKOL