รองปรมอาจารย์อาวุโส ( มงคล ๘ – มงคลทอง )

ASSOCIATE SENIOR GRANDMASTER ( MONGKOL 18 – GOLD MONGKOL )

An Associate Pramajarn at this level is someone who has devoted his life to the art of muaythai, and who works closely with his peers.

ชินวุธ ศิริสัมพันธ์ Chinawut Sirisompan เป็นผู้เผยแพร่มวยไทยในประเทศอังกฤษ โดยเปิดค่ายมวยไทย และฝึกสอนตั้งแต่ปี ๑๙๗๘ เป็นครูมวยไทยคนแรกที่เดินทาง ไปสอนมวยไทยในกลุ่มประเทสอาหรับ เป็นโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันมวยไทย เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทย และสภามวยไทย ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ร่วมจัดตั้งสมาคมครูมวยไทย และสมาคมมวยไทย สมัครเล่นนานาชาติ ได้รับเลือกให้เป็นผู้ดูแลการจัดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น ผลงานที่เป็นเกียรติประวัติ ๑. จัดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบัน ๒. ร่วมกับ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขัน MBK Fight Night เป็นประจำทุกวันพุธ เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ระหว่าง เดือนตุลาคม – มิถุนายน ของทุกปีจนถึงปัจจุบันเป็นระเวลา ๖ ปีมาแล้ว บริเวณลานอเนกประสงค์ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ๓. ให้ความร่วมมือกับ “สภาศิลปะป้องกันตัว” จัดมหกรรมศิลปะป้องกันตัวนานาชาติ” เมื่อวันที่ ๑๒ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ในนามของสมาคมครูมวยไทย ๔. จัด “มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ”ครั้งที่ ๑ และ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ -๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าอาคารนิมิบุตร ซึ่งงานดังกล่าวประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งยังได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธาน ในวันเปิดงานมหกรรมดังกล่าว และเพื่อเป็นการสานต่อความสำเร็จจึงได้จัดทำโครงการ “มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวทย และ นานาชาติ” ขึ้นอีกวาระหนี่ง ซึ่งคาดว่าจะประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังเช่นที่ผ่านมา ๕. จัดตั้งชมรมดาบไทย และได้จัดการแข่งขัน “ดาบไทยชิงแชมป์แห่งประเทศไทย” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ปัจจุบันเป็นนายกสมาคมครูมวยไทย

Brief History:
Grand Master Woody is one of the very first pioneers who introduced Muaythai to UK and Arab countries. Opening his own camp and teaching since 1978, as well as promoting many championships.
Founder of the British Thai boxing council, UK.
International Amateur Muaythai Federation (IAMTF)
Muaythai technical supervisor 2nd Asian indoor games, Macau.)

Official positions:
Mr. Chinawut Sirisompan (Grand Master Woody)
Kru Muaythai Association, gold mongkol-Assistant Senior Grand Master (khan 18)
Awarded by Minister of Education during 2nd World Championship in 1986
Muaythai assessor of sport authority of Thailand year 2012
Professional Muaythai instructor (gold mongkol)
Head of the class 2nd generation a license year 2017
Awarded by Sport Authority of Thailand

Present:
KMA Kru Muaythai Association (Chairman)
WMBF World Muay Boran Federation (President)
WMO World Muaythai Organization (President)
First to promote amateur Muaythai to Europe and the world under IAMTF
First to promote and introduce Muaythai to Arab countries and the Middle East
First to organize amateur Muaythai world championships every year since 1995 until present.
Organizer of the International & Thai Martial Arts Games and Festival (ITMA) since 2016
Promoter of MBK Fight Night since 2010
Director/owner of Luktupfah Muaythai Academy (accredited by Ministry of Education)

Office address: 15 Onnut 65, sub soi 8, Prawet, Bangkok, Thailand
Email: gmwoody@krumuaythai.or.th mobile: 0066 81 302 4622 https://youtu.be/l4bb-mo8z08